Gratis mall för framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som ger en eller flera personer befogenhet att fatta beslut för någons räkning ifall denne inte längre kan hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom eller nedsatt beslutsförmåga.

1 §   En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter, Riksdagen.se 2024-02-27

Detta dokument möjliggör för individen att själv bestämma vem som ska ta hand om ekonomiska, personliga och/eller medicinska beslut i framtiden. Genom att upprätta en framtidsfullmakt, kan man undvika att tingsrätten utser en god man eller förvaltare.

Viktigt är att dokumentet måste vara skriftligt, tydligt specificera fullmaktens omfattning och bevittnas av två personer. Det finns gratis mallar att utgå från men också hjälp att få via juridikbyråer.

skriver på en framtidsfullmakt skapad med gratis mall

Krav på upprättande av fullmakter

Det finns flera viktiga formkrav som måste efterlevas för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Till exempel gäller att:

  • Fullmakt endast får upprättas av person som fyllt 18 år och är beslutsförmögen vid upprättandet
  • Dokumentet måste formuleras i skrift och den som ger fullmakten behöver underteckna det inför två vittnen, vilka båda är närvarande samtidigt. Dessa vittnen ska genom sin närvaro bekräfta att de observerade underskriften tillsammans.
  • I samband med bevittningen måste vittnena även bekräfta att den som ger fullmakten är i god mental hälsa och att signeringen av dokumentet skett frivilligt, utan yttre påtryckningar.

I Svensk författningssamling (SFS) finns de svenska lagar som gäller för framtidsfullmakter. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter utfärdades 2017-04-27.

Att använda framtidsfullmakter

När fullmaktsgivaren på grund av hälsotillstånd som exempelvis sjukdom eller psykiska problem inte längre är i stånd att sköta sina ärenden, som specificeras i fullmakten, aktiveras framtidsfullmakten.

Bedömningen av när dessa förutsättningar uppfylls görs av den utnämnda fullmaktshavaren. Vid osäkerhet om fullmaktens ikraftträdande har fullmaktshavaren rätt att ansöka hos tingsrätten för en formell prövning.

I fullmaktsdokumentet kan det även specificeras att tingsrättens prövning är ett obligatoriskt steg för att fastställa fullmaktens giltighet.

Vid aktivering av fullmakten är det fullmaktshavarens ansvar att informera fullmaktsgivaren, dennes partner samt närmaste familjemedlemmar om att fullmakten nu är giltig, samt att förklara dess innehåll. Kommunikationen kan ske antingen muntligt eller i skrift.

När fullmakten tas i bruk mot tredje part, exempelvis vid ärenden på banken, är det nödvändigt att visa upp det ursprungliga dokumentet.

Var hittar man gratis mallar för framtidsfullmakter?